warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2023-01-30

Programinriktat val för grupp av elever

Beslut för sökande som söker till programinriktat val för grupp av elever gör du i vyn Ansökan - Sökande från annan region/beslut.  

Du kan direkt söka upp dessa sökande och ta mottagandebeslut i Indra. (Till dessa val får du inte någon blankett från den sökandes hemkommun. Hemkommunen är skyldig att betala).  

OBS! Titta i kolumnen Överårig så att den sökande inte är överårig innan du tar ert beslut och ha med kolumnen Elevkategori så att du ser om den sökande är folkbokförd eller inte. (Om den sökande inte är folkbokförd står det Folkbokföring oklar i kolumnen Elevkategori). Gör följande urval: Välj din kommun och välj IM.  

OBS! Om du som urval har med Ej behandlade så försvinner posterna du bockat i checkrutan för efter att du har registrerat ditt beslut. Det kan i detta fall vara bättre att inte använda urvalet Ej behandlade eftersom du efter att du registrerat besluten även ska skriva ut beslutsblanketten. 

Ej behandlade kan du använda i separat sökning för att se vilka poster du inte har behandlat än. 

Efter att du gjort ert urval, välj sedan att sortera på kolumnen Ansökan så att alla program kommer i bokstavsordning. 

Du kan ta beslut på elevkortet eller snabbinmata beslutet på flera poster. Om du tar beslut på flera elever bockar du i checkrutan till vänster och trycker på knappen Beslut. 

Ta beslut och spara och stäng 

Efter att du registrerat dina beslut i Indra ska blanketten skrivas ut. Eftersom checkrutan fortfarande är ibockad kan du nu trycka på knappen Blanketter och välja Skapa blanketter 

Fyll i blanketten och skicka originalet till den sökande. Kopia skickas till hemkommunen om den är inom regionen, i annat fall till avlämnande antagningskansli. Beslutet kan överklagas av den sökande. 

 

Visa cookie-information