warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2023-09-19

Elevregistrering

Elever kan registreras i Indra på olika sätt:  

 • Importera elever via elevfil. Passar skolor som använder kompatibla skolsystem.   Läs mer under Elevregistrering via fil 
 • Importera elever via excelfil. Passar skolor som inte använder skolsystem med eug.fil.

Läs mer under Elevregistrering via Excelimport

 

 • Importera elever manuellt (en elev i taget) Passar skolor som har nytillkomna elever, få elever att registrera eller föredrar manuell hantering. Läs mer under Elevregistrering manuellt 

Elever med särskild hantering vid registrering av elevuppgifter: 

 • Elev med sekretesskydd
 • Elev folkbokförd utanför Storsthlms län, Gnesta och Håbo kommun  
 • Elev som har sökt tidigare år, "omsökare" 
 • Elev som går om årskurs 9, "omgångare" 
 • Elev med TF-nummer (saknar personnummer)
 • Integrerad elev som ska söka till anpassad gymnasieskola
 • Anpassad grundskolas elever som ska söka till anpassad gymnasieskola  

Läs mer om de rutiner som gäller för elever med särskild hantering: 

 • Elev med sekretesskydd: Eleven hanteras manuellt av Gymnasieantagningen. Ansvarig på skolan kontaktar gymnasieantagningen@storsthlm.se och stämmer av en tid för att lämna information om den sökande via telefon.  Indra kräver en mejladress som eleven kan använda i sin gymnasieansökan, förbered därför en mejladress som inte kan härledas till elevens riktiga identitet.  De kommuner som har central hantering av överföringen av elevuppgifter kontaktar Gymnasieantagningen via mejl och upprättar en rutin för överlämning av skyddade elevers personuppgifter.
 • Elev som har sökt tidigare år, "omsökare". Elev som redan finns registrerad i Indra, till exempel elev som går på introduktionsprogrammet. Omsökare aktiveras manuellt inför nytt antagningsår via vyn Elever»Ny elev.
 • Elev som går om årskurs 9, "omgångare" . För att registrera eleven på nytt antagningsår mejlar du elevens uppgifter till Gymnasieantagningen.
  Du märker mejlet “Omgångare” och det ska innehålla information om personnummer, skola, klass, mejladress. Läser eleven ML eller M2, M1 ska ämnet anges för att betyg sedan ska kunna läsas in.  
  Gymnasieantagningen registrerar eleven i Indra och raderar eventuella tidigare betyg. 
 • Elev med TF-nummer (saknar personnummer, tex. asylsökande, dolda, samordningsnummer)) ska meddelas Gymnasieantagningen. Du sammanställer TF-eleverna i vår excelmall för elev- och betygsimport. Mallen finns i Indra under vyn Blanketter/Info»Blanketter. Du döper mallen till: Elevimport-TF-elev-skolans namn, och laddar upp den i Indra under Blanketter/Info>Ladda upp dokument.
  Om eleven har ett TF-nummer som redan finns i Indra återkopplar vi till dig om vilket TF-nummer eleven är registrerad på. Då behöver du använda det TF-numret du fick av oss när elevens betyg ska registreras. 
  Om TF-elever får ett personnummer måste skolan omgående kontakta Gymnasieantagningen som uppdaterar elevens konto i Indra.
 • Integrerad elev som ska söka till anpassad gymnasieskola kan läsas in i standardläget, men måste efter inläsningen markeras som elev från anpassad grundskola i elevens Elevkort, fliken kontaktuppgifter. När eleven har markerats flyttas hen över från standardläget och återfinns i klasslistan i anpassat läge. Läs mer här hur du hanterar integrerade elever.  
 • Anpassad grundskolas elever som ska söka till anpassad gymnasieskola registreras direkt i Indras så kallade Anpassade läge via vyn Elever»Ny elev av behörig person.  

 

Visa cookie-information