warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

  • Behörigheter och befattningar
Uppdaterat 2024-03-07

Behörigheter och befattningar

Här beskriver vi hur befattningar och behörigheter påverkar dina möjligheter att arbeta i Indra.

Den tilldelade behörigheten och befattningen styr vad du ser och vad du kan göra.

Befattningar

Rektor på grundskola och anpassad grundskola Öppna elevkort - ändra på vissa kontaktuppgifter, registrera ny elev, skriva ut lösenordsbrev.
Rektor på gymnasieskola och anpassad gymnasieskola Öppna elevkort - ändra på vissa kontaktuppgifter, exportera antagna elever, klarmarkera antagningen.
Biträdande rektor Öppna elevkort - ändra på vissa kontaktuppgifter på elev (telefonnummer samt e-postadress), registrera ny elev.
Expedition Öppna elevkort - ändra på kontaktuppgifter, registrera ny elev, skriva ut lösenordsbrev, visa ansökan som elev.
SYV Öppna elevkort - ändra på kontaktuppgifter, lägga in M1 och M2 språk, registrera ny elev, skriva ut lösenordsbrev, Visa ansökan som elev.
Överlämningsansvarig
 Ansvar för överlämningsinformation från avlämnande skola till mottagande skola.
 Befattning som krävs på mottagande skola: Överlämningsansvarig + SYV, eller Överlämningsansvarig + Rektor.
Förvaltning Antagningsresultat, exportera antatagningsresultat.

Behörigheter

Grundskola (Kommunal och fristående)

Elev och betygsimport Importera elev och betyg. Filimport är öppen under en begränsad period
Justering och kontroll av betyg Kontrollera och korrigera betyg under vissa perioder
Rättelse av betyg • Rättar betyg efter att slutbetygen inkommit och Justering och kontroll funktionen är stängd 
• Rektor måste godkänna rättade betyg  
Betygskomplettering
Registrera kompletterande betyg från lovskola (under sommaren)
Godkännande av rättelser och kompletteringar av betyg under sommaren Godkänna rättelser under sommaren om rektor inte är på plats
Kontakter och användarkonto Gymnasieantagningen ansvarar

Kommunal gymnasieskola

Återtagna och omgång Gymnasieantagningen ansvarar.
Avgår/tillkommer (antagning) Kontrollera listan Avgår/Tillkommer vid reservantagningen.
Betygskomplettering Registrera kompletterande betyg. Gäller elever som läser på introduktionsprogram.
Dispens i engelska Ta beslut om Dispens engelska.
Estetisk variant Används inte.
Extraval (språk-, instrument-, individuella val) Registrera språk-, instrument- och individuella val under Utbildningsöversikten.
Färdighetsprov (endast om skolan har markerats att ha funktionen) • Lägga in information på Elevsidan om färdighetsprov
• Registrera färdighetprovspoäng inför prel- och slutantagningen
• Uppdatera Indra med information om skolans färdighetsprov
• Information till elevernas kallelse som skickas ut per automatik
Rangordnad antagning Ligger på Förvaltningsnivå.
Godkännande av rättelser och kompletteringar av betyg under sommaren Godkänna rättelser under sommaren om rektor inte är på plats.
Uppropstider Registrera uppropstider.
Kontakter och användarkonton Gymnasieantagningen ansvarar.

Fristående gymnasieskola

Återtagna och omgång Gymnasieantagningen ansvarar
Avgår/tillkommer (antagning) Kontrollera listan Avgår/Tillkommer vid reservantagningen
Betygskomplettering Registrera kompletterande betyg. Gäller elever som läser på introduktionsprogram
IM-Placering/Rangordning (endast om skolan har markerats att ha funktionen)
• Gå igenom elever som har gjort intresseanmälan till introduktionsprogram för enskild
• När beslut om reglering/överenskommelse är klart och registrerat ska eleverna rangordnas
Beslut överåriga Friskola Bevaka och hantera inkommande ärenden löpande
Dispens i engelska Ta beslut om Dispens engelska
Estetisk variant Används inte
Extraval (språk-, instrument-, individuella val) Registrera språk-, instrument- och individuella val under Utbildningsöversikten
Frikvot
Ta beslut om, och registrera antagning i Fri kvot - Särskilda omständigheter och Utländska betyg
Färdighetsprov (endast om skolan har markerat att ha funktionen)
• Lägga in information på Elevsidan om färdighetsprov
• Registrera färdighetprovspoäng inför prel- och slutantagningen
• Uppdatera Indra med information om skolans färdighetsprov
• Information till elevernas kallelse som skickas ut per automatik
Organisation och utbildningsutbud
• Registrera utbud, ange antal platser, justera antalet platser
• Klarmarkera antagningen innan slutantagningen släpps för eleverna
Godkännande av rättelser och kompletteringar av betyg under sommaren Godkänna rättelser under sommaren om rektor inte är på plats
Uppropstider Registrera uppropstider
Kontakter och användarkonton Gymnasieantagningen ansvarar
Placering elevkategori (fristående) Ta beslut om elev har rätt till utbildning genom att Tillstyrka eller Avstyrka för olika elevkategorier
Beslut särskilt behovsunderlag friskola Registrera beslut gällande tillstyrkande av särskilt behovsunderlag
Rangordnad antagning (endast om skolan har markerats att ha funktionen) Rangordna elever när beslut om reglering/överenskommelse är klart och registrerat

Förvaltning

IM-placering/Rangordning
• Gå igenom elever som har gjort intresseanmälan till introduktionsprogram för enskild
• Rangordna elever när beslut om reglering/överenskommelse är klart och registrerat
Överlämningsinformation IM Ser överlämningsinformation till IM
IM språk, flytt av ansökanrad Gymnasieantagningen ansvarar
IM-EOP Hantera reglering/överenskommelse och beslut för sökande till IM
IT-ansvarig Kontaktperson för Gymnasieantagningen
IM kontroll av antagning Gymnasieantagningen ansvarar
Organisation och utbildningsutbud • Registrera utbud, ange antal platser, justera antalet platser
• Klarmarkera antagningen innan slutantagningen släpps för eleverna
EOP (Yttrande- och beslutsansvar) Hantera yttranden och beslut
Beslut överåriga Bevaka och hantera inkomna ärenden löpande
Fri kvot - utländska betyg Ta beslut om, och registrera antagning i Fri kvot - Utländska betyg
Fri kvot - särskilda omständigheter Ta beslut om, och registrera antagning i Fri kvot - Särskilda omständigheter
Jour-Syv (drop-in) SYV under semestertider
Folkbokföring och vistelsekommun Gymnasieantagningen ansvarar
Beslut särskilt behovsunderlag Registrera beslut gällande tillstyrkande av särskilt behovsunderlag
Placering elevkategori Ta beslut om elev har rätt till utbildning genom att Tillstyrka eller Avstyrka för olika elevkategorier

Anpassad grundskola (kommunal och fristående)

Anpassad grundskola – elevimport Importera elev. Filimport är öppen under en begränsad period
Anpassad grundskola - betygsregistrering Gymnasieantagningen ansvarar
Anpassad grundskola – Ansökan (registrering) Lämnas tom 
Anpassat – Beslut om tillhörande av målgrupp Ligger på Förvaltningsnivå

Anpassad gymnasieskola (kommunal och fristående)

Anpassad gymnasieskola – antagning Rangordna elever inför antagning
Anpassad gymnasieskola - organisation  (endast fristående anpassade gymnasieskolor) • Registrera utbud, ange antal platser, justera antalet platser
• Klarmarkera antagningen innan slutantagningen släpps för eleverna
Anpassad gymnasieskola – Ansökan (registrering) Gymnasieantagningen ansvarar
Anpassat – Beslut om tillhörande av målgrupp Ligger på Förvaltningsnivå
Anpassat – EOP (Yttrande- och beslutsansvar) (endast fristående anpassade gymnasieskolor) Hantera yttranden och beslut
IM-Placering/Rangordning (Fristående) Används inte eftersom IM ligger i standardläget
IM-EOP (Fristående) Används inte eftersom IM ligger i standardläget
Estetisk variant Används inte
Färdighetsprov Används inte

Förvaltning Anpassad grund- och gymnasieskola

Anpassat – Beslut om tillhörande av målgrupp  Ta beslut om tillhörande av målgrupp
Anpassat – IT-ansvarig  Används inte
Anpassat – Organisation och utbildningsutbud  • Registrera utbud, ange antal platser, justera antalet platser
• Klarmarkera antagningen innan slutantagningen släpps för eleverna
Anpassat – EOP (Yttrande- och beslutsansvar)  Hantera yttranden och beslut
Anpassat – Beslut överåriga  Bevaka och hantera inkomna ärenden löpande
Anpassat – Jour-Syv (drop-in)  SYV under semestertider
Anpassat – Folkbokföring och vistelsekommun  Gymnasieantagningen ansvarar
Visa cookie-information