warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2024-02-21

Elevkort

Varje elev som finns registrerad i Indra har ett elevkort där all information om eleven finns, till exempel kontaktuppgifter, betyg och gymnasieval. Elevkortet kan nås från de flesta vyer, till exempel från Elever>Klasslista.

Flikar

Elevkortet består av flikar som tänds beroende på vilken period du befinner dig i och vilka ärenden som finns på respektive elev.

 • Kontaktuppgifter: Här finns bland annat information om elevens kontaktuppgifter, vårdnadshavare, avlämnande skola, flyttanmälan.
 • Betyg: Fält för behörigheter, betyg och språkval.
 • Ansökan: Här visas elevens ansökan och här ska blanketterna Ansökan om fri kvot särskilda omständigheter och Ansökan om dispens i engelska laddas upp.
 • Överl. IM: Fliken syns bara om elev är obehörig till nationellt program eller om elev har val till ett introduktionsprogram. Här laddas blanketten Antagningsunderlag och överlämningsinformation för ansökan till introduktionsprogram upp.
 • Kontaktlogg: Visar den kontakt som tagits med elev. Här har användare endast läsbehörighet, funktionen skicka elevmeddelanden är endast tillgänglig för Gymnasieantagningen.
 • Prel.ant: Visar hur antagningssituationen såg ut vid preliminärantagningen.
 • Slut.ant: Visar hur antagningssituationen såg ut vid slutantagningen.
 • Reserv.ant: Visar aktuell status för elever som fått förändrad antagningsstatus under reservantagningen. Informationen uppdateras så snart en förändring sker.
 • Frikvot: Visar status för elev som sökt med fri kvot.
 • Färdighetsprov: Visar sökta utbildningar med färdighetsprov där elev kommer att bli kallad till prov eller har gjort färdighetsprovet.

Uppdatera elevkort

Sök upp eleven via Sök elev eller aktuell lista.

Klicka på pil-ikonen för det elevkortet du vill öppna. Elevkortet öppnas över elevlistan och lägger sig till höger i vyn. Det är möjligt att ha flera elevkort öppna samtidigt.

Du har bara behörighet att ändra i dina egna elevers uppgifter. Kommuner kan lägga upp behörigheten Jour-syv (Drop-in) som kan ändra uppgifter för samtliga elever i kommunen.

Elevfunktioner

För att hjälpa elever kan du:

 • Visa ansökan som elev: Du kan växla visningsläge så att du ser gymnasievalet så som eleven ser det. Observera att visa ansökan som elev visas endast för SYV och fungerar inte under perioder då elevinloggningen är stängd.
 • Skriva ut lösenordsbrev: Skolorna kan hjälpa sina elever att skriva ut ett engångslösenord. Gå till Elevfunktioner>Skriv ut lösenordsbrev. Lösenordet visas även i klartext till vänster om knappen Elevfunktioner (visas för elevens SYV, Expedition och Rektor).
 • Lås upp elevens konto: Skolorna kan hjälpa sina elever att låsa upp användarkonton.
Visa cookie-information