warning image

Personal: Vi har i nuläget ett fel i Indra analys där de defaultvalda analystillfällena visar fel siffror. Välj därför aktivt det analystillfälle du vill titta på när du gör ditt urval i analysen. Vi har i nuläget ingen prognos när felet kommer vara åtgärdat. Vid frågor mejla gymnasieantagningen@storsthlm.se

Indramanual

Uppdaterat 2024-04-19

Fri kvot, utländska betyg

I enlighet med skollagen kan inte utländska betyg jämföras med den svenska grundskolans betyg. Det innebär att elever med utländska betyg inte kan konkurrera med sina betygspoäng som elever från den svenska grundskolan gör. Antagning inom fri kvot avgörs genom en helhetsbedömning av elevens samlade meriter och eventuella särskilda skäl. Det är en fråga om en fri bedömning och inte en antagning grundad på poäng.  

För avlämnande skolor

För mottagande huvudman

 

För avlämnande skolor (fri kvot, utländska betyg)

Befattning: alla som har tillgång till elevkortet  

Fri kvot utländska betyg har ingen egen blankett utan det är de utländska betygen som utgör underlag för bedömning och som laddas upp i Indra. 

Ladda upp utländska betyg och koppla landblad 

 1. Välj Redigera under rubriken Fri Kvot – Utländska betyg i Elevkortets flik Kontaktuppgifter. 
 2. Se till att rutan Har utländska betyg är ikryssad. Annars kryssa i den. 
 3. Klicka på Välj Fil under texten Bifoga betyg och blanketter/bilagor och välj den fil du vill bifoga. 
 4. Välj aktuellt land från listan av länder. Om sökande har läst enligt internationellt skolsystem (MYP, IGCSE, European Schools etc), välj Internationella skolsystem i Land-listan. Om sökande läser vid en skola inom vårt upptagsområde som inte följer svensk läroplan, välj land> Sverige 
 5. Välj Landblad 
 6. Välj Spara. 

Om du inte hittar det landblad du behöver eller känner dig osäker på vilket du ska välja, mejla oss då på gymnasieantagningen@storsthlm.se så hjälper vi till! För att kunna hjälpa dig behöver vi se det betygsdokument som du ska koppla till ett landblad. 

 

För mottagande huvudman (fri kvot, utländska betyg)

Behörighet beslutsfattning: Fri kvot (på mottagande gymnasiefriskola), Fri kvot Utländska betyg (på Förvaltning). 

I vyn Fri kvot (Utländska betyg) visas de elever som söker i fri kvot med utländska betyg. Här kan användare med ovanstående behörighet hantera dessa sökanden och fatta beslut om behörighet och antagning.  

Registrera beslut i listvyn 

I vyn Placering»Fri kvot (Utländska betyg) kan du fatta beslut om huruvida 

 • sökande är behörig eller ej och 
 • om sökande ska antas eller ej. 

Så här gör du för att fatta ett behörighetsbeslut 

 1. Gå till Placering»Fri kvot (Utländska betyg). 
 2. Välj sökt kommun och eventuellt sökt skola, varpå en lista med sökande i fri kvot utländska betyg visas. 
 3. Ta del av uppladdade betygshandlingar i kolumnen Bilagor tillsammans med eventuellt landblad i kolumnen Landblad. Om landblad saknas eller om landbladet inte verkar överensstämma med betygsdokumentet, kontakta Gymnasieantagningen: gymnasieantagningen@storsthlm.se 
 4. Välj i rullgardinen i kolumnen Beslut Beh.. om eleven är behörig eller inte. Observera! När ett beslut har registrerats kommer ett meddelande att skickas till eleven med information om behörighetsbeslutet och eventuell överklagandehänvisning. 

Så här gör du för att fatta ett antagningsbeslut 

Observera! Gäller inte utbildningar utformade för enskild elev. För dessa utbildningar ska eleverna i stället rangordnas för antagning.  

 1. Gå till Placering»Fri kvot (Utländska betyg). 
 2. Välj sökt kommun och eventuellt sökt skola, varpå en lista med sökande i fri kvot utländska betyg visas. 
 3. Ta del av uppladdade betygshandlingar i kolumnen Bilagor tillsammans med eventuellt landblad i kolumnen Landblad. Om landblad saknas eller om landbladet inte verkar överensstämma med betygsdokumentet, kontakta Gymnasieantagningen: gymnasieantagningen@storsthlm.se 
 4. Välj i rullgardinen i kolumnen Beslut ant.. om eleven är ska antas i den fria kvoten eller ej. Om du inte kan registrera antagningsbeslut kan det bero på att du inte behörighetsbedömt eleven (se ovan), eller att det rör sig om en utbildning för enskild elev (exempelvis språkintroduktion).  

Registrera beslut via elevkortet 

Beslut kan även registreras i elevkortets flik Frikvot. 

Så här gör du: 

 1. Gå till elevens elevkort, fliken Frikvot 
 2. Klicka på redigera för aktuell valrad. 
 3. Välj i rullisten Beslut om behörighet om elev är behörig eller inte.  
 4. Klicka på Spara och stäng. Observera! När ett beslut har registrerats kommer ett meddelande att skickas till eleven med information om behörighetsbeslutet och eventuell överklagandehänvisning. 
 5. Klicka åter igen på redigera för valraden.  
 6. Välj i rullisten Beslut om antagning om eleven ska antas i den fria kvoten eller ej. Om du inte kan registrera antagningsbeslut kan det bero på att du inte behörighetsbedömt eleven (se ovan), eller att det rör sig om en utbildning för enskild elev (exempelvis språkintroduktion).  

Observera! Indra signalerar inte till dig när sökande laddar upp kompletterande handlingar. Därmed är det viktigt att hålla koll på vilka handlingar som inkommer. Genom att klicka på dokumentikonen i kolumnen bilagor kan du se vilka filer som finns uppladdade och när dokumentet laddades upp. 

Förklaring av kolumner: 

 Alla kolumner är inte synliga i grundläget, för att välja och lägga till vilka kolumner som ska visas, välj Kolumner. 

 • SBV: Elevens sammanlagda betygsvärde 
 • MTV: Elevens meritvärde (MTV = SBV + färdighetsprov) 
 • SV/SVA: visar betyg i Svenska / Svenska som Andraspråk 
 • Ansökan: Visar den studieväg som eleven söker till. 
 • Status: Visar status för ansökan per valrad. Status kan till exempel vara: Ej behörig, Antagen, Prövas i mån av plats, Reserv, Prövad på högrehandsval. Valrader som behöver bedömas har status Skickad till mottagande gymnasieskola. 
 • Val: Visar valrang för aktuell valrad, dvs dess rangordningsnummer i sökandens ansökan. 
 • Antal platser: Antal platser på utbildningen. 
 • Handlingar – Utl: Kan sättas till Komplett eller Ej komplett för att visa på huruvida handlingarna bedöms som kompletta eller ej. OBS! denna funktion är enbart ett sorteringsverktyg för användaren. Den genererar inget utskick till sökande eller arbetsuppgift till annan användare. Om ni markerar ej komplett kan det därför vara god idé att meddela sökande eller avlämnande skola om vilka handlingar som behöver inkomma. 
 • Bilagor: Här visas bifogade bilagor med en dokumentikon. Klicka i rutan för att visa bilagorna. Här kan ni ta del av den sökandes utländska betyg. Notera att landblad nås via separat kolumn Landblad, som behöver läggas till via Kolumner. 
 • Beslut beh: Här registreras beslut om behörighet. Kan sättas till Behörig eller Ej behörig. När ett beslut fattas kommer ett meddelande att skickas till eleven med information om behörighetsbeslutet och eventuell överklagandehänvisning. 
 • Beslut ant: Här registreras beslut om antagning. Beslut ant. kan sättas till: 
 • Ej antagen 
 • Antagen – under förutsättning att SV/SVA registreras 
 • Antagen – har underlag för SV/SVA 
 • Avl. Skola: visar avlämnande skola. Om sökande inte går i skola i Sverige visas Gymnasieantagningen Storsthlm. 
 • Beh. Beslutsdatum: datum för beslut om behörighet visas. 
 • Ant. Beslutsdatum: datum för beslut om antagning visas. 
 • Ant. Prioriterad: Om det är ett annat datum än i kolumnen Skapad innebär det att eleven gjort omval. 
 • Y/B finns: Visar om valet ska prövas för beslut om mottagande (yttrande/beslut). 
 • Överårig: Visar om eleven är överårig. Överenskommelse mellan elevens vistelsekommun/ hemkommun och mottagande kommun eller fristående gymnasieskola måste ske innan eleven kan tas emot som sökande. 
 • Flytt finns: Visar om eleven har anmält flytt till regionen. 
 • Land: Visar vilket lands betygssystem elev läst (alt. internationellt skolsystem) 
 • Landblad: Visar landbladet som kopplats till sökandes betyg i elevkortets flik Kontaktuppgifter. 
Visa cookie-information