warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2024-02-21

Kontaktuppgifter

I elevkortets flik Kontaktuppgifter finns bland annat information om elevens kontaktuppgifter, vårdnadshavare, avlämnande skola, flyttanmälan.

Du kan själv uppdatera stora delar av informationen.
Välj Redigera för att se mer eller för att ändra information i den aktuella sektionen. Välj Spara när du har redigerat klar.

Grundläggande uppgifter

Namn- och adressuppgifter

Visar elevens namn- och adressuppgifter. Uppdateras mot befolkningsregistret varje natt. Om det visas en Asterisk (*) vid adressen betyder det att eleven är folkbokförd i en kommun utanför regionen men har postadress inom regionen.

Skoluppgifter

Visar vilken avlämnande skola eleven går på. Om en elev byter skola inom regionen ska den avlämnande skolan meddela Gymnasieantagningen till vilken grundskola elev går över till. 

Modersmål

Visar elevens modersmål i det fall det inte är svenska. Uppgifterna kommer oftast med i elevinläsningen på hösten. Om det inte är ifyllt går det bra att själv fylla i aktuellt modersmål. Klicka på Redigera för att skriva in elevens modersmål

LMA-nummer

Används enbart av Gymnasieantagningen. Du kan bortse från denna. LMA-kort laddas upp under rubriken Elevkategori längre ned.

Samordningsnummer

Visar eventuellt registrerat samordningsnummer. Det är en identitetsbeteckning på en person som inte är eller aldrig har varit folkbokförd i Sverige. Samordningsnumret är unikt och alltid kopplat till samma person. Numret ser ut som ett personnummer men har talet 60 adderat till födelsedatumet.

Folkbokföringskommun/Vistelsekommun

Om elev inte är folkbokförd måste rätt elevkategori läggas in. Meddela Gymnasieantagningen om elevkategori ska ändras. Dessa elevkategorier finns:

  • Diplomat (EU) sökande vars vårdnadshavare arbetar på ambassad i Sverige. Ambassaden ska vara för ett annat EU-land.
  • Diplomat (utanför EU) sökande vars vårdnadshavare arbetar på ambassad i Sverige. Ambassaden ska vara för ett icke EU-land
  • Utlandssvensk: Enligt Skollagen (29 kap 7 §): Avser elev vars vårdnadshavare stadigvarande vistas i utlandet och av vilka minst en är svensk medborgare.
  • Nordisk sökande: Enligt Gymnasieförordningen (12 kap 6-10 §§)
  • EU-medborgare Gäller barn till migrerande arbetstagare som nyttjar den fria rörligheten inom EU.
  • Gömda ungdomar som befinner sig i Sverige utan tillstånd.
  • Asylsökande. Ungdomar som söker asyl i Sverige och har LMA-kort.

Övriga rubriker

Epostadresser

Aktuell information skickas till elevens e-post. Det är viktigt att ange en e-postadress som används under hela antagningsåret.

Det är möjligt att lägga till flera e-postadresser men det är endast den e-post som markeras som Primär som blir mottagare av elevmeddelanden.

Telefonnummer

Det är möjligt att lägga till flera telefon-/mobilnummer. Mobilnummer markerat som Primär är det mobilnummer dit eventuella elevmeddelanden/sms skickas.

Alternativa adresser

Vill du att lösenordsbrevet (skickas i januari) ska gå till annan adress än folkbokföringsadressen, fyller du i adressen under rubriken Alternativa adresser.

LMA-nummer

LMA-kortet laddas upp i fliken Kontaktuppgifter under rubriken Elevkategorier.

Flytt

Här gör du flyttanmälan för elev som ska flytta från regionen. Elev kan göra detta själva från elevsidan. Du kan även återta en flyttanmälan om flytten inte längre är aktuell.

Länk till Flyttanmälan

Fri kvot – utländska betyg

Visar om elev söker inom Fri Kvot – Utländska betyg. Här kan du markera att elev har utländska betyg, ladda upp betygsdokument och koppla landblad. Du kan ladda upp flera betygsdokument för en elev.

Länk till utländska betyg

Särskilt behovsunderlag/särskild behovsprövning

Markeras om elev söker till utbildningar som kräver särskilt behovsunderlag eller särskild behovsprövning. Här laddas underlaget upp.

Observera att även sökande till IM-program med specialpedagogisk verksamhet laddar upp blanketten "Antagningsunderlag och överlämningsinformation för ansökan till introduktionsprogram" här.

Ladda upp blankett för särskilt behovsunderlag

Övergångsinformation som inte är antagningsunderlag

Bockas i av skolan om det finns överlämningsinformation/särskild information att lämna till mottagande skola. Markering om att information finns att inhämta visas i gymnasieskolornas sökande- och antagningslistor. Mallen för Överlämningsinformation fylls i och sparas ner i elevens namn och personnummer och laddas upp.

Överl. IM - Språkintroduktion

Syns bara om eleven har gjort val till Språkintroduktion.

Överl. IM  - Övriga IM

Syns bara om elev är obehörig till nationella program eller har val till ett introduktionsprogram.

Balettelev

Här markerar huvudman om eleven är en balettelev. När betyg läses in i Indra räknas de om per automatik enligt gällande regler.

Elevkategori

Innehåller information om vilken elevkategori elev tillhör. Här kan du ladda upp dokument som styrker tillhörande till en viss elevkategori.

Elev från anpassad grundskola

Här markerar skolan elever som är integrerade för anpassad grundskola och som inte ska söka vanliga gymnasieskolan. Markera kryssrutan Markera som elev från anpassad grundskola så flyttas eleven över till Anpassat-läge i Indra. Om eleven redan har gjort val, ta först bort dessa och lägg sedan till eleven i anpassat läge.

Visa cookie-information