warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2024-05-17

Färdighetsprov

Lägga in kallelse till färdighetsprov

Så här gör du i Indra:

 1. Gå till menyn Utbildningar»Utbildningsöversikt.
 2. Välj din kommun och skola.
 3. Leta upp det program som har färdighetsprov och där informationen ska läggas in, välj därefter Ändra beskrivning (elevsidor), varpå programkortet öppnas.
 4. Gå in under fliken Färdighetsprov och välj Redigera.
 5. Skriv in den information som ska finnas med i kallelsen till sökande elever i textrutan Information om färdighetsprov (inkluderas i kallelse).
 6. Lägg in information om färdighetsprov vid var och en av de inriktningar samt profiler som erbjuds på programmet. Finns det flera profiler på studievägen lägger ni in informationen för respektive profil. Har ni olika provtillfällen på samma profil måste detta framgå i informationen alternativt att ni skickar brev till de sökande.
 7. Välj Spara.

Viktigt att kontrollera nytillkomna sökande

Ni måste själva kontrollera och själva kontakta alla sökande som tillkommit efter det att kallelse skickats ut från Indra samt elever som saknar e-postadress.

I vyn Placering > Färdighetsprov under rubriken Ansökan och Ändrad kan ni se datum för när en elevs ansökan registrerats. Det går att sortera i denna kolumn så de senaste registreringarna kommer överst genom att klicka på rubriken.

I samma vy Placering > Färdighetsprov under rubriken E-postadress framgår det om e-post saknas.

Få fram adressfält:

För att få fram adress och telefon till de sökande går ni till vyn Placering > Färdighetsprov.  Klicka på Kolumner och sedan symbolen + för att lägga till sökandes adress och telefonnummer

För att kontrollera vilken information ni lagt in går ni in under Utbildningar > Utbildningsöversikt och specifik utbildning/profil med färdighetsprov för att se den information som ni lagt in.

Skicka ut separat kallelse till färdighetsprov via post

Så här gör du i Indra:

 1. Gå till Placering»Färdighetsprov för att ta fram listan över sökande elever som ska kallas.
 2. Välj kommun, skola, program och eventuell profil.
 3. Du kan filtrera listan vid behov genom att bocka i rutan Elever som skolan skall poängsätta och kalla under pilen Fler filter.
 4. Klicka på knappen Kolumner och därefter på plusikonen för att lägga till de nya kolumnerna du vill få fram information om, exempelvis. adress, telefon etc.
 5. Rensa därefter i listan på alla kolumner förutom de uppgifter som behövs för utskicket (namn, adress, postnummer och postort).
 6. Klicka på krysset ovanför kolumnrubrikerna för att rensa.
 7. Välj kolumnen Exportera och välj de alternativ du vill ha för listan, för att exportera till Excel eller PDF.
 8. I kolumnen Ansökan ser ni datum för när ansökan är gjord. Klickar ni på pilen kan ni välja i vilken fallande ordning datumen ska visas.

Om ni inte ser alla kolumner kan ni scrolla längst ner på sidan och dra i listen. Då ser ni vilka kolumner som finns med men inte syns. Alternativt kan ni klicka bort kolumnerna som inte är aktuella för de ni vill ta del av.

Kontrollera elever som söker utbildning med färdighetsprov

 

Så här gör du i Indra:

 1. Gå till Placering»Färdighetsprov.
 2. Välj kommun, skola och utbildning och eventuellt profil för vald utbildning, varpå en lista med alla sökande elever visas.

Förklaring av kolumner:

 • Att kalla: Grön symbol visar vilka elever som ska kallas till färdighetsprov.
 • Poäng 1: Här läggs provresultatet in.
 • Datum prov 1: Visar datum då färdighetsprovet fylldes i.
 • Val: Visar utbildningens rangordning i elevens gymnasieval. För muspekaren över den turkosa triangeln för att se samtliga sökta utbildningar och rangordningen i klartext.
 • Inom skola: Visar om eleven har fler ES-val inom skolan. För muspekaren över den turkosa triangeln för att se programmen och rangordningen i klartext.
 • Inom samma provgrupp: Denna kolumn används inte. För gemensamma bildtestet se information nedan
 • SBV: Elevens sammanlagda betygsvärde.
 • MTV: Elevens sammanlagda betygsvärde + ev poäng för färdighetsprov.
 • Överårig: Eleven är överårig. Överenskommelse mellan elevens vistelsekommun/ hemkommun och mottagande kommun eller fristående gymnasieskola måste ske innan eleven kan tas emot som sökande.
 • Flytt finns: Visar om eleven har anmält flytt till regionen.
 • E-postadress: Elevens registrerade e-postadress.
 • Ansökan: När valet registrerades.
 • Ändrad: Om ansökan är ändrad.

Registrera provresultat

Inför preliminär- och slutantagning ska elevernas resultat av färdighetsprovet registreras i Indra. I Indra finns inga provformler inlagda vilket innebär att det är ni själva som gör omräkningen till den poäng som ska läggas in på eleven. Omräkningen görs utifrån den formeln ni använder er av och där 0–320 poäng ligger som standard för de flesta studievägar. För dessa studievägar blir då maxpoängen för vad ni kan registrera på eleven i Indra 320 poäng. Varför det är satt 0–320 som standard är för att det ska motsvara det normala maxvärdet för betyg utan extra språk, dvs 16 ämnen. Då blir poängskalan som exemplet nedan när det omräknats enligt formeln p x 16 men som sagt, det kan finnas avvikelser.

Uträkningen nedan är ett exempel hur ni får fram den poäng som ska registreras i Indra om ni på skolan har ett prov mellan 0–20 poäng.
poäng x 16:

 • 1p x 16 = 16 p förs in i Indra
 • 2p x 16 = 32p förs in i Indra
 • 3p x 16 = 48p för in i Indra
 • Osv. upp till 320 (20 x 16)

Studievägar som Särskildvariant och Spetsutbildningar kan ha både högre och lägre maxpoäng. I dessa fall utgår ni från den formeln som motsvarar rätt skala för era maxpoäng.

Använder ni en annan formel än standard är det viktigt att den omvandlas på liknande sätt som exemplet ovan och att det är den faktiska poängen som ni för in i Indra.

Observera att elevens betygsmeritvärde ska inte adderas till den summan, det sköter sedan systemet.

Registrera provresultat för gemensamt arbetsprov ES - bild och formgivning

När en elev söker till ESBIL med gemensamt arbetsprov måste ni registrera provpoängen på alla de elever som gjort provet och sökt till Er skola och studieväg. Med andra ord är det viktigt att när en elev utfört ett prov och blivit poängsatt, att alla skolor som ingår i provet får ta del av poängen för respektive elev och registrerar densamma.

Så här gör du i Indra:

 1. Gå till Placering»Färdighetsprov.
 2. Välj kommun, skola, utbildning och eventuellt profil. En lista med alla elever visas.
 3. Fyll i provresultatet för de elever som har gjort färdighetsprovet i kolumn Poäng 1.
 4. Registrerat provresultat sparas per automatik.

 

Visa cookie-information