warning image

Vi får in många mejl nu och besvarar dem i turordning.

Indramanual

Uppdaterat 2024-02-29

Särskilt behovsunderlag

Blanketten "Särskilt behovsunderlag för ansökan till utbildningar med specialpedagogisk verksamhet" krävs om en elev har sökt en utbildning med specialpedagogisk verksamhet.

Om elev söker IM med specialpedagogisk verksamhet så kan även blanketten ”Antagningsunderlag och överlämningsinformation till introduktionsprogram (IM)” användas. Om det gäller ansökan till språkintroduktion finns även möjlighet att använda "Antagningsunderlag till språkintroduktion (IMS)". Elevens behov ska tydligt framgå i blanketten och kryssrutan på blankettens framsida kryssas för.

Avlämnande skola laddar upp blanketten och den sökta huvudmannen tillstyrker eller avstyrker per varje aktuell valrad om ungdomen bedöms tillhöra huvudmannens målgrupp för specialpedagogisk verksamhet. Därefter konkurrerar ungdomar som tillstyrkts med sitt meritvärde för utbildningar utformade för grupp. För utbildningar som utformas för enskild elev krävs även att sökt huvudman rangordnar eleven för att hen ska kunna antas.   

För avlämnande skolor

För mottagande huvudmän

 

För avlämnande skolor (Särskilt behovsunderlag)

Ladda upp blankett för särskilt behovsunderlag 

Behörighet: Överlämningsansvarig 

Så här gör du: 

  1. Gå till elevkortets flik Kontaktuppgifter
  2. Välj Redigera under rubriken Särskilt behovsunderlag/Särskild behovsprövning. 
  3. Kryssa i rutan Har Särskilt behovsunderlag/särskild behovsprövning. 
  4. Välj Fil under texten Bifoga blanketter/bilagor. 
  5. Klicka på Spara. 

Se beslut 

Avlämnande skola kan se beslut efter att det är taget via Indras adminsida. Så här gör du: 

Gå till elevkortets flik Ansökan, där kan du se om det är Tillstyrkt, Avstyrkt, eller Ej Beslutat för varje valrad. 

För mottagande huvudmän

 

Registrera beslut om tillstyrkande av särskilt behovsunderlag. 

Behörighet: Beslut särskilt behovsunderlag 

Gå till Ansökan>Yttrande/Beslut>Särskilt behovsstöd. 

Du ser om underlag finns genom att en blå markering syns i kolumnen Bilagor. För att ta del av underlaget klickar du på bilagan i kolumnen, alternativt på den blå ikonen längst till vänster för att öppna elevkortet och fliken Behovsstöd. 

När ni har tagit del av underlaget fattar ni beslut om eleven tillhör behovsgruppen eller inte, genom att tillstyrka eller avstyrka. 

Om ni fattar beslutet ”Tillstyrkt” innebär det att den sökande tillhör behovsgruppen för den specifika studievägen och den sökande prövas för antagning utifrån sitt meritvärde om hen tas emot och är behörig i övrigt. Undantag från detta är om det gäller introduktionsprogram för enskild elev. Då måste den sökande även rangordnas för att kunna antas. 

Om beslutet är ”Avstyrkt” tillhör inte den sökande behovsgruppen för den specifika studievägen och kan inte komma i fråga för antagning.

Upphämtning av information för personal på gymnasieskolan 

Särskild befattning krävs: Rektor, SYV 

Gå till Elevkortets flik Behovsstöd för att se informationen om särskilt behovsunderlag.  
 

 

 

Visa cookie-information