warning image

Personal: Vi har i nuläget ett fel i Indra analys där de defaultvalda analystillfällena visar fel siffror. Välj därför aktivt det analystillfälle du vill titta på när du gör ditt urval i analysen. Vi har i nuläget ingen prognos när felet kommer vara åtgärdat. Vid frågor mejla gymnasieantagningen@storsthlm.se

Indramanual

Uppdaterat 2024-02-23

Fri kvot, särskilda omständigheter

Här beskriver vi hur du hanterar ansökan om fri kvot, särskilda omständigheter.

För avlämnande skolor

För mottagande huvudmän

 

För avlämnande skolor (fri kvot, särskilda omständigheter)

Befattning: alla som har tillgång till elevkortet   

Den avlämnande skolan laddar upp Ansökan om Fri kvot, särskilda omständigheter, tillsammans med intyg i elevkortet under fliken Ansökan för varje val där en frikvotsansökan ska göras. Den sökta huvudmannen fattar beslut om antagning inom den fria kvoten i vyn Placering»Fri kvot (Särskilda omständigheter). En behörig elev som inte blir antagen inom fri kvot prövas på sitt meritvärde. 

OBS! Om ansökan gäller för val utanför länet kan blanketten inte laddas upp i Indra. Ta i stället kontakt med den aktuella skolans antagningskansli för rutin och blankett. 

Befattning: Rektor, SYV och Överlämningsansvarig 

Ladda upp ansökan om fri kvot - särskilda omständigheter

Observera att ansökan om fri kvot för särskilda omständigheter ska göras för den utbildning som ansökan gäller.  

 1. Gå in på fliken Ansökan i elevkortet.
 2. Klicka på Redigera för det val där frikvotsansökan ska göras. 
 3. Markera kryssrutan Ansöker i fri kvot – särskilda omständigheter. 
 4. Klicka på Välj fil och bifoga ansökan. Det går bra att ladda upp fler filer. 
 5. Klicka på Spara.

 

För mottagande huvudmän

Behörighet: Fri kvot, särskilda omständigheter (kommunal huvudman/förvaltningsnivå) och Fri kvot (fristående gymnasieskola/skolnivå)

I vyn Placering»Fri kvot (Särskilda omständigheter) visas de elever som söker inom fri kvot för särskilda omständigheter.  

När beslutet har fattats skickas automatiskt ett meddelande och mejl till den studie- och yrkesvägledare (eller rektor eller överlämningsansvarige) som har hjälpt eleven att göra ansökan till utbildningen. Tillstyrkta beslut behandlas i slutlig antagning och kan ej överklagas. Beslutet gäller under förutsättning att eleven blir behörig till sökt program. 

TIPS! Du kan använda knappen Kolumner för att lägga till eller ta bort kolumner med information. Du kan till exempel lägga till kolumnen Elevkategori. 

Registrera beslut 

Eleven måste vara behörig till sökt utbildning för att kunna antas inom fri kvot. Beslut fattas per sökt utbildning. 

 1. Gå till Placering»Fri kvot (Särskilda omständigheter). 
 2. Välj kommun och skola, varpå en lista med sökande i fri kvot särskilda omständigheter till gymnasieskolan visas. 
 3. Titta under kolumnen Skäl för att ta del av uppladdat underlag. 
 4. Gå till rullgardinen Beslutsstatus för den aktuella eleven. 
 5. Välj Tillstyrkt eller Avstyrkt för att säga ja respektive nej till elevens ansökan. 
 6. Välj Spara.

Tänk på att Indra inte notifierar dig när en sökande laddar upp kompletterande handlingar. Därför är det viktigt att hålla koll på vilka handlingar som kommer in.  

Förklaring av kolumner som visas i vyn Placering»Fri kvot (Särskilda omständigheter):

 • SBV, MTV: Elevens sammanlagda betygsvärde respektive meritvärde. 
 • SV/SVA: visar betyg i SV/SVA. 
 • Ansökan: Visar vilka program eleven har sökt fri kvot särskilda omständigheter.

Status: 

 • Skickad till mottagande gymnasieskola - Elever som ska prövas.
 • Obehandlad – elev är för närvarande inte aktuell. 
 • Elevkategori: Visar vilken elevkategori eleven tillhör.
 • Val: visar valrang. 
 • Antal Platser: visar antal tillgängliga platser på utbildningen. 
 • Handlingar – S omst.: visar om handlingar är kompletta eller ej kompletta. 
 • Skäl: Om skäl har bifogats i systemet visas en dokumentikon. Klicka i rutan för att visa bilagor. 
 • Beslutsstatus: visar om beslut tillstyrkt, avstyrkt eller ej beslutat. 
 • Beslutsdatum: datum för beslutet visas. 
 • Skapad: visar när valet registrerades. 
 • Prioriterad: annat datum än i kolumnen Skapad visar om eleven gjort omval. 
 • Y/B finns: Visar om valet ska prövas för beslut om mottagande (yttrande/beslut). 
 • Överårig: Eleven är överårig. Överenskommelse mellan elevens vistelsekommun/ hemkommun och mottagande kommun eller fristående gymnasieskola måste ske innan eleven kan tas emot som sökande. 
 • Flytt finns: Visar om eleven har anmält flytt till regionen. 
Visa cookie-information