warning image

Personal: Vi har i nuläget ett fel i Indra analys där de defaultvalda analystillfällena visar fel siffror. Välj därför aktivt det analystillfälle du vill titta på när du gör ditt urval i analysen. Vi har i nuläget ingen prognos när felet kommer vara åtgärdat. Vid frågor mejla gymnasieantagningen@storsthlm.se

Indramanual

Uppdaterat 2023-10-02

Rangordnad antagning och reservantagning, IM

I vynPlacering » IM sökande och rangordning rangordnar ni elever som söker till er gymnasieskolas introduktionsprogram för enskild elev. 

Välj din kommun, din gymnasieskola och sökt program.  

Om du har sökande till IM med specialpedagogisk verksamhet måste du först registrera beslut om eleen tillhör målgruppen för mindre undervisningsgrupp. Länk till yttrande för särskilt behovsunderlag. 

Sen finns ytterligare urval:  

 • Klara: Det är detta urval ni ska använda för att få upp de sökande som är klara för att rangordnas. Klara = Sökanden där Reglering/Överenskommelse är klar mellan hemkommunen och mottagande huvudman och eleven har tagits emot. Hemkommunens egna elever som söker till utbildningen kommer också upp i vyn (gäller kommunala gymnasieskolor).  
 • Ej beslutade: Sökande där Överenskommelse/Reglering inte är klar.  
 • Ej aktuella: Elever som inte tagits emot som sökande och därför inte är aktuella för att rangordnas. 

Blanketter – information om eleverna  

För att få fram de blanketter som finns bifogade till elevens val måste du trycka på knappen Kolumner.  

Om det är ett programinriktat val, yrkesintroduktion eller individuellt alternativ väljer du kolumnerna Övriga IM blanketter och Övriga IM bilagor. Under IM blanketter ska blanketten ”Antagningsunderlag och överlämningsinformation till introduktionsprogram” ligga. Under IM bilagor ska elevens egna bilagor ligga om sådana finns. Ni kan även välja kolumnen Överl info. I den kolumnen finns blanketter till mottagande gymnasieskola som inte är antagningsunderlag.   

Till introduktionsprogram med specialpedagogisk verksamhet kan ni, om inga blanketter/bilagor finns uppladdade under Övriga IM blanketter och Övriga IM bilagor gå in på elevens elevkort och i fliken Kontaktuppgifter gå ned till Särskilt behovsunderlag/Särskild behovsprövning för att läsa blanketter som är uppladdade där.  

Om du har valt språkintroduktion ska du välja kolumnerna Språkintroduktion blanketter och Språkintroduktion bilagor. Under Språkintroduktion blanketter finns Gymnasieantagningens blankett. Under Språkintroduktion bilagor finns eventuella övriga bilagor till elevens ansökan. 

Om inga blanketter/bilagor finns uppladdade under Språkintroduktion blanketter och Språkintroduktion bilagor kan ni gå in på elevens elevkort och under fliken Överl IM och se om det finns språkintroduktionsblanketter uppladdade under Övriga IM. 

  

OBS! Tänk på att de kolumner du valt via knappen Kolumner försvinner när du gör en ny sökning. Kolumnerna måste då läggas in igen. 

Övrigt om kolumnerna  

I kolumnen EOP finns visas en grön cirkel med en bock om yttrande- och beslutshanteringen inte är klar. För att eleven ska kunna rangordnas måste yttrande- och beslutshanteringen vara klar och eleven tagits emot som sökande.  

Ni kan även lägga till kolumnen Antagen rad och Elevkategori.   

I kolumnen Antagen rad ser ni till vilket program den sökande blev antagen på vid senaste körningen. Du kan där se om den sökande tagits in på ett högre val.  

I kolumnen Elevkategori kan du se om den sökande är folkbokförd eller inte folkbokförd eller om eleven tillhör en speciell elevkategori.  

Rangordning  

 • IM Rangordning av klara/mottagna elever. 
 • Om rutan är grå är Regleringen/Överenskommelsen inte klar eller så har det inte skrivits någon reglering/överenskommelse. Detta syns i kolumnen Y/B finns.
 • Vid slutantagningskörningen prövas eleverna på sin rangordning. Om eleven har sökt annan IM-utbildning/annan ort i första hand och där blivit antagen/rangordnad eller placerad tas eleven in där. Om det finns fler rangordnade elever än platser blir resterande elever reserver. 
 • Elever som inte rangordnas blir inte antagna. 

Sätt ett rangordningsnummer i kolumnen Rang efter varje elev som ska rangordnas till IM-programmet. Om eleven inte ska rangordnas ska kolumnen Rang vara tom. 

Rangordning = eleverna tas in utifrån rangordningen i förhållande till angivet antal platser.   

Den med lägst rangordningssiffra tas in först. Näst lägst tas in sen. Du kan rangordna genom att ge rangordningsnummer 1, 2, 3, 4 och så vidare men det går också bra att ha mellanrum när du registrerar rangordningsnummer så att du lämnar utrymme för att rangordna in nya sökanden. Du kan till exempel ge den sökande du vill rangordna att ta in först siffran 5, nästa sökande ger du siffran 10 osv. Om du får in en ny sökande som du ska rangordna kan du nu välja var i rangordningen du vill rangordna in den nya sökanden på. Om du vill rangordna in den nya sökande före den som fått rangordningsnummer 5 ger du den sökande en rangordningssiffra mellan 1 och 4. Om du vill rangordna in den sökande efter den du gett nummer 5 men före nummer 10 ger du den sökande ett rangordningsnummer mellan 6 och 9.  

Vid slutantagningskörningen prövas eleverna på sitt rangordningsnummer. Om det finns fler rangordnade elever än platser blir resterande elever reserver.   

Observera! För att elever som söker till specialpedagogisk verksamhet ska kunna antas måste eleverna först tillstyrkas i vyn Särskilt behovsstöd i vyn Ansökan>yttrande/Beslut.  

Efter den preliminära och slutliga antagningen kan rangordningsrutan vara grå om:  

 • Den sökande tagits in på ett högre val (Status: Prövad på högrehandsval)  
 • Den sökande erbjudits plats på utbildningen (Status: Erbjuden plats)  

För att få ut en lista i PDF eller Excel, klicka påExportera.   

Rangordning efter slutliga antagningen och reservantagningarna  

De rangordningsnummer du satt inför den slutliga antagningen syns även efter den slutliga antagningskörningen och reservantagningskörningarna.  

Om trycker på rubriken Rang kan du sortera så att eleverna kommer upp i den ordning du rangordnat dem – rangordningssiffran finns kvar i kolumnen rang. Även elever som kommit in på högre val finns kvar i vyn. Rangrutan är grå på de eleverna som tagits in på högre val och du kan se i kolumnen Antagen rad vilket val den sökande är antagen på.   

De elever där rutan Rang inte är ifylld kan du rangordna inför nästa reservantagningskörning.  

Kolumner:  

 • Efternamn,TilltalsnamnochPersonnummer  
 • Avl skola och Hemkommun. Avlämnande skola och elevens hemkommun visas  
 • MTV: Elevens meritvärde 
 • Status: Status efter antagningskörning visas (Prel, Slutlig och Reservantagning) 
 • Behörig: Om eleven är behörig till sökt program. 
 • Språkintro: Visar om eleven endast är behörig till Språkintroduktion 
 • Val: Vilken valordning sökt val har.  
 • LMA-nr: Används enbart av gymnasieantagningen. Bortse från denna.  
 • Profil: visar vilken profil eleven sökt på introduktionsprogrammet  
 • EOP finns: Om reglering/överenskommelse behöver göras först för att den sökande ska kunna tas emot.. 
 • Överårig: Eleven är överårig, det vill säga asylsökande över 18 år eller folkbokförd över 19 år. Överenskommelse mellan elevens vistelsekommun/hemkommun och mottagande kommun eller fristående gymnasieskola måste ske innan eleven kan tas emot som sökande.  
 • Skickad: När Regleringen/Överenskommelsen skickades.  
 • Rang: Här fyller huvudmannen i den sökandes rangordningsnummer.  
 • Utländska betyg finns: Eleven söker på utländska betyg  
 • Skapad:När valet sparades.  
 • Ändrad:Om ansökan är ändrad.  

 

 

 Visa cookie-information