Blanketter

Vissa sökta utbildningar måste ha en viss blankettyp med elevinformation uppladdad i Indra för att eleven ska kunna vara med i antagningen och för att beslut ska kunna fattas av sökt huvudman. Här hittar du de blanketterna tillsammans med beskrivningar om hur respektive blankett ska hanteras.

Antagningsunderlag och överlämningsinformation krävs för sökt utbildning till; IMS, IM för enskild elev, IMY för grupp av elever, specialpedagogisk verksamhet, både nationella och introduktionsprogram. Övriga blanketter är det upp till varje avlämnande skola och elev att använda.

På sidan Datum för registrering av blanketter ser du när respektive blankett ska laddas upp i Indra.

Avlämnande skola, som har elever som söker utbildning i andra län, ska skicka antagningsunderlag och överlämningsinformation till det antagningskansli som sköter antagningen till utbildningen. Information om Sveriges antagningskanslier hittar du längst ned på sidan. 

Antagna elevers underlag finns för gymnasieskolan att ta del av i Indra fram till och med den 30 september. I vyn Antagning > Antagningsresultat kan gymnasieskolan där eleven är antagen få en överblick på vilka elever som har dispens i engelska, utländska betyg och överlämningsinformation. 

Observera att Indra rensas på alla uppladdade dokument den 30 september och finns efter det datumet inte längre tillgängliga för er på skolan att ta del av.

Underskrifter på blanketter som laddas upp i Indra

Avlämnande skola bör alltid ha en dialog med elev och vårdnadshavare kring innehållet på blanketterna och vilka underlag som skolan laddar upp i Indra.

På varje blankett framgår vem som ska skriva under. Innehåller underlaget känslig information ska förutom eleven även vårdnadshavare skriva under blanketten. Det är den avlämnande skolan/kommunen som avgör vad som anses vara känslig information. Tänk på att aldrig ladda upp utredningar i Indra.

Om ni vid diskussion med vårdnadshavare inte får deras samtycke och ni ändå anser att pedagogisk information är av vikt för elevens fortsatta skolgång får avlämnade skola själva göra sin bedömning i enlighet med 3 kapitlet 12 j § skollagen. Läs mer på skolverkets sida om överlämningsinformation via länken längst ned.

Tips för att underlätta blanketthantering i Indra

Om blanketten, antagningsunderlag och överlämningsinformation till introduktionsprogram (IM) fyllts i och eleven visar sig bli/eventuellt blir behörig till nationella program i sin ansökan, kan samma blankett laddas upp som övergångsinformation. Samma blankett kan även användas om eleven söker nationella program och introduktionsprogram med specialpedagogisk verksamhet. Då laddas blanketten upp som särskilt behovsunderlag.

För elever som söker utbildningar med specialpedagogisk verksamhet på nationella program ska särskilt behovsunderlag laddas upp i Indra. Om eleven söker utbildningar utan specialpedagogisk verksamhet kan samma blankett användas som övergångsinformation.

Om blanketten för dispens i engelska används för elev kan blanketten även bifogas som ett komplement till övergångsinformation.

Ansökan om dispens i engelska

Uppladdningsyta: Elevkort > Ansökan (per aktuellt val)
Befattning/behörighet avlämnande skola: Rektor, SYV + Överlämningsansvarig
Behörighet beslutsfattning: Dispens engelska
Upphämtning elevinformation: Elevkort > Dispens engelska
Befattning antagen skola: Rektor + Överlämningsansvarig > SYV + Överlämningsansvarig

Ladda ned blanketten Ansökan om dispens i engelska (.docx)

Ladda ned blanketten Ansökan om dispens i engelska (.pdf)

Ansökan om fri kvot – särskilda omständigheter

Uppladdningsyta: Elevkort > Ansökan (per valrad)
Befattning/behörighet avlämnande skola: Rektor, SYV + Överlämningsansvarig
Behörighet beslutsfattning: Fri kvot – särskilda omständigheter
Upphämtning elevinformation: Elevkort > Fri kvot
Befattning antagen skola: Rektor + Överlämningsansvarig > SYV + Överlämningsansvarig

Ladda ned blanketten Ansökan om fri kvot – särskilda omständigheter (.docx)

Ladda ned blanketten Ansökan om fri kvot – särskilda omständigheter (.pdf)

Ansökan om fri kvot – utländska betyg

Uppladdningsyta: Elevkort > Kontaktuppgifter, Fri kvot utländska betyg
Befattning/behörighet avlämnande skola: Alla befattningar/behörigheter
Behörighet beslutsfattning: Fri kvot – utländska betyg
Upphämtning elevinformation: Elevkort > Kontaktuppgifter
Befattning antagen skola: Rektor + Överlämningsansvarig > SYV + Överlämningsansvarig

För ansökan om fri kvot – utländska betyg används ingen blankett. I stället används elevens utländska betyg som antagningsunderlag. 

Antagningsunderlag och överlämningsinformation till introduktionsprogram (IM)

Uppladdningsyta: Elevkort > Överl. IM (Om elev söker IM med special-pedagogisk verksamhet ska underlaget även laddas upp under Elevkort > Kontaktuppgifter > Särskilt behovsunderlag)
Befattning/behörighet avlämnande skola: Överlämningsansvarig
Behörighet beslutsfattning: IM-Placering/Rangordning, Beslut särskilt behovsunderlag
Upphämtning elevinformation: Elevkort > Överl. IM, Elevkort > Behovsstöd
Befattning antagen skola: Rektor + Överlämningsansvarig > SYV + Överlämningsansvarig

Blanketten ska laddas upp om elev har val till IM för enskild och IMY för grupp. Blanketten används även för IM med specialpedagogisk verksamhet, då laddas den upp under särskilt behovsunderlag.

Ladda ned antagningsunderlag och överlämningsinformation till introduktionsprogram (IM) (.docx)

Ladda ned antagningsunderlag och överlämningsinformation till introduktionsprogram (IM) (.pdf)

Blanketten finns även förifylld att ladda ner på elevkortet i fliken Överl. IM förutsatt att eleven är obehörig till nationella program.

Beslut om målgruppstillhörighet gymnasiesärskola

Uppladdningsyta: Markeras i SÄR-läget via menyn Ansökan > Yttrande/Beslut > Beslut målgruppstillhörighet
Befattning/behörighet avlämnande skola: Sär-beslut om tillhörande av målgrupp. Endast förvaltningsnivå.

Gäller för elever som ska söka gymnasiesärskolan.

Ladda ned mallen för beslut om målgruppstillhörighet gymnasiesärskola (.docx)

Instruktioner för hur du hanterar mallar finns längst ned på sidan.

Pedagogisk överlämningsinformation till gymnasiesärskolan

Den pedagogiska överlämningen för sökande till gymnasiesärskolan ska laddas upp på samma sätt som Antagningsunderlag och överlämningsinformation till introduktionsprogram (IM). Se nedan:

Uppladdningsyta: Elevkort > Överl. IM
Befattning/behörighet avlämnande skola: Överlämningsansvarig
Behörighet beslutsfattning: IM-Placering/Rangordning, Beslut särskilt behovsunderlag
Upphämtning elevinformation: Elevkort > Överl. IM, Elevkort > Behovsstöd
Befattning antagen skola: Rektor + Överlämningsansvarig > SYV + Överlämningsansvarig

Ladda ned mallen för överlämningsinformation till gymnasiesärskolan (.docx)

Instruktioner för hur du hanterar mallar finns längst ned på sidan.

Språkintroduktion (IMS)

Uppladdningsyta: Elevkort > Överl. IM.
Befattning/behörighet avlämnande skola: Överlämningsansvarig
Behörighet beslutsfattning: IM-Placering/Rangordning
Upphämtning elevinformation: Elevkort > Överl. IM
Befattning antagen skola: Rektor + Överlämningsansvarig > SYV + Överlämningsansvarig

Blanketten ska laddas upp om elev har val IMS.

Ladda ned blanketten Språkintroduktion (IMS) (.docx)

Ladda ned blanketten Språkintroduktion (IMS) (.pdf)

Blanketten finns även förifylld att ladda ner på elevkortet i fliken Överl. IM förutsatt att eleven har val til IMS.

Särskilda skäl för mottagande i annan kommun

Uppladdningsyta: Elevkort > Ansökan (per valrad)
Befattning/behörighet avlämnande skola: SYV, Jour-SYV (förvaltning)
Behörighet beslutsfattning: EOP, IM-EOP

För särskilda skäl för mottagande i annan kommun används ingen blankett. Eleven ska bifoga sina skäl till ansökan. Eleven gör detta genom att själv författa skälen i ett dokument med stöd av sin studie- och yrkesvägledare som laddar upp skälet och eventuellt intyg i Indra på den valrad som skälet gäller för.

Särskilt behovsunderlag för ansökan till nationella utbildningar med specialpedagogisk verksamhet

Uppladdningsyta: Elevkort > Kontaktuppgifter
Befattning/behörighet avlämnande skola: Överlämningsansvarig
Behörighet beslutsfattning: Beslut särskilt behovsunderlag
Upphämtning elevinformation: Elevkort > Behovsstöd
Befattning antagen skola: Rektor och SYV

Ladda ned blanketten för ansökan till utbildning med specialpedagogisk verksamhet (särskilt behovsunderlag) (.docx)

Ladda ned blanketten för ansökan till utbildning med specialpedagogisk verksamhet (särskilt behovsunderlag) (.pdf)

Överlämningsinformation till gymnasieskolan

Uppladdningsyta: Elevkort > Kontaktuppgifter/Grundläggande uppgifter
Befattning/behörighet avlämnande skola:
SYV, Expedition, Överlämningsansvarig
Upphämtning elevinformation:
Elevkort > Kontaktuppgifter, grundläggande uppgifter
Befattning antagen skola:
Överlämningsansvarig

Ladda ned mallen för överlämningsinformation till gymnasieskolan (.docx)

Instruktioner för hur du hanterar mallar finns längst ned på sidan.

Visa cookie-information